แสดงอัตราส่วนระหว่างจำนวนโครงการกับปีงบประมาณ
{aridatatables moduleId="202"}
แสดงอัตราส่วนระหว่างปีงบประมาณกับงบประมาณ(หน่วยล้านบาท)
{aridatatables moduleId="203"}

{aridatatables moduleId="200"}