แสดงอัตราส่วนระหว่างจำนวนโครงการกับปีงบประมาณ
{aridatatables moduleId="198"}
แสดงอัตราส่วนระหว่างปีงบประมาณกับงบประมาณ(หน่วยล้านบาท)
{aridatatables moduleId="199"}

{aridatatables moduleId="201"}