ระบบ NRPM(National Research Project Management) เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ สามารถดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน
คู่มือการใช้งาน

nrpm