เครือข่ายการวิจัย เป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน