ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย
สถานที่ตั้ง: ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โทร.0 5387 3856  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ Email รูป
1 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร/
หัวหน้าฝ่ายฯ
ควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายทั้งหมด 0 5387 3854 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รองหัวหน้าฝ่าย/ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร ประสานงานโครงการวิจัย(แหล่งทุนภายนอก) 0 5387 3857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7 นางพัชราภรณ์ ณ นคร นักวิชาการเกษตร ประสานงานโครงการวิจัย(แหล่งทุนต่างประเทศ) 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8 นางไพรรินทร์ กองจันทร์ พนักงานธุรการ ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9 นายเกษตร แสนวาสน์ พนักงานห้องสมุด ดูแลห้องสมุดวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11 น.ส.พัชรี ดำรง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
12 น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
13 นายพิษณุพงษ์ มหาไม้ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ประสานงานโครงการวิจัย 0 5387 3856 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.