จัดการแหล่งทุน

ชื่อแหล่งทุน
Asian Productivity Organization(องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย)
ชื่อย่อแหล่งทุน
APO
หมวดหมู่แหล่งทุน
ภายนอกประเทศ