โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-009
ชื่อโครงการ
การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของสารโพลีฟีนอลในเมล็ดลำไยและกาก เมล็ดลำไยในอาหารไก่เนื้อ
หัวหน้าโครงการ
นรินทร์ ทองวิทยา
งบประมาณ
300,000.00
หน่วยงาน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้