โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-008
ชื่อโครงการ
ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี marker-assisted backcrossing
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณ
350,000.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้