โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-007
ชื่อโครงการ
การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย
หัวหน้าโครงการ
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
งบประมาณ
330,000.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้