โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-006
ชื่อโครงการ
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหอมที่เลี้ยงในอาหารเหลวต่อเชื้อก่อโรคท้องร่วงและข้ออักเสบในสุกร
หัวหน้าโครงการ
เรือนแก้ว ประพฤติ
งบประมาณ
140,000.00
หน่วยงาน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้