โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-005
ชื่อโครงการ
การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบริเวณเขื่อนแม่กวง ถึงหมู่ 1 บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
ดารณี ด่านวันดี
งบประมาณ
217,000.00
หน่วยงาน
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้