โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-004
ชื่อโครงการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา
หัวหน้าโครงการ
วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
งบประมาณ
270,000.00
หน่วยงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้