โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-003
ชื่อโครงการ
ผลของกรดแล็กติกและฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อปลาบึกแล่แช่เย็น-แช่แข็ง
หัวหน้าโครงการ
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร
งบประมาณ
290,000.00
หน่วยงาน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้