โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-002
ชื่อโครงการ
การเตรียมอนุภาคนาโนไคโตซาน - สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวหน้าโครงการ
อรุณี คงดี
งบประมาณ
230,000.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้