โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-001
ชื่อโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณ
80,000.00
หน่วยงาน
เศรษฐศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้