โครงการวิจัยปี2553

รหัสโครงการ
มจ.1-53-010
ชื่อโครงการ
การพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์และการอบรมผ่านเครือข่าย : เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าโครงการ
ลลิดา ภู่ทอง
งบประมาณ
136,000.00
หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้