โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-007
ชื่อโครงการ
การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาตรฐานโดยวิธีการก่อกลายพันธุ์ด้วยลำอนุภาค ในสภาพแปลงทดลอง
หัวหน้าโครงการ
ประวิตร พุทธานนท์
งบประมาณ
300000.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้