โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-006
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หัวหน้าโครงการ
จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณ
276600.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้