โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-005
ชื่อโครงการ
ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
งบประมาณ
150000.00
หน่วยงาน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้