โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-004
ชื่อโครงการ
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณ
341600.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้