โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-003
ชื่อโครงการ
การศึกษาการแยกสารและโครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพร Gynura auriculataCass. ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน
หัวหน้าโครงการ
ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
งบประมาณ
150000.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้