โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-002
ชื่อโครงการ
การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย 
หัวหน้าโครงการ
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
งบประมาณ
350000.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้