โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-001
ชื่อโครงการ
การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ
ประพันธ์ โอสถาพันธ์
งบประมาณ
230000.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้