โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
สกว.-53-006
ชื่อโครงการ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
หัวหน้าโครงการ
พาวิน มะโนชัย
งบประมาณ
12107400.00
หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)