โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
สกว.-53-005
ชื่อโครงการ
การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ(Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
หัวหน้าโครงการ
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณ
213410.00
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)