โครงการวิจัยปี2554

รหัสโครงการ
มจ.1-54-008
ชื่อโครงการ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา   จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
งบประมาณ
262500.00
หน่วยงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้