โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-06
ชื่อโครงการ
การพัฒนาสายพันธุ์ปลาบึก โดยวิธีธรรมชาติผ่านกระบวนการไบโอเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
150,000.00
หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ