โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-05
ชื่อโครงการ
การจัดการศูนณ์วัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
วีระพล ทองมา
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
270,000.00
หน่วยงาน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย