โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-04
ชื่อโครงการ
การวินิจฉัยโรคพืชของไวรัสของมันฝรั่งโดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล
หัวหน้าโครงการ
พิภัทร เจียมพิริยะกุล
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
550,000.00
หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย