โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-03
ชื่อโครงการ
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
หัวหน้าโครงการ
ศิราภรณ์ ชื่นบาล
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
450,000.00
หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ