โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-002
ชื่อโครงการ
การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมพัฒนา
หัวหน้าโครงการ
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
350,000.00
หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ