โครงการวิจัยปี2557

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-57-001
ชื่อโครงการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ปลูกลำไยโดยการใช้ค่าดัชนีพื้นที่ใบใหม่
หัวหน้าโครงการ
นพดล จรัสสัมฤทธิ์
งบประมาณ(บาท) ตัวอย่าง. 1234567
300,000.00
หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ