โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-006.3
ชื่อโครงการวิจัย
ลำไย : ชื่อและที่มา
หัวหน้าโครงการ
ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
งบประมาณ
125,400.00
หน่วยงาย
ศิลปศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้