โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-006.2
ชื่อโครงการวิจัย
อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลำไยพันธุ์ดอ
หัวหน้าโครงการ
นพพร บุญปลอด
งบประมาณ
249,970.00
หน่วยงาย
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้