โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-006.1
ชื่อโครงการวิจัย
การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
หัวหน้าโครงการ
ฉันทนา วิชรัตน์
งบประมาณ
1,128,200.00
หน่วยงาย
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้