โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-006
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
หัวหน้าโครงการ
ธีรนุช เจริญกิจ
งบประมาณ
1,701,000.00
หน่วยงาย
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้