โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-005
ชื่อโครงการวิจัย
สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวหน้าโครงการ
จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณ
350,000.00
หน่วยงาย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้