โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-004
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
วาสนา สุขกุล
งบประมาณ
118,400.00
หน่วยงาย
เศรษฐศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้