โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-54-004/55-003
ชื่อโครงการวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณ
350,000.00
หน่วยงาย
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้