โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-002
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการ
กิตติกร สาสุจิตต์
งบประมาณ
330,000.00
หน่วยงาย
ศูนย์วิจัยพลังงาน
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้