โครงการวิจัยปี2555

รหัสโครงการวิจัย
มจ.1-55-001
ชื่อโครงการวิจัย
ผลสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยฝายชะลอน้ำ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้และลำธาร ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
อรทัย มิ่งธิผล
งบประมาณ
348,600.00
หน่วยงาย
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้