โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-005/56-006
ชื่อโครงการ
สารสกัดสมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราน้ำสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวหน้าโครงการ
จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณ
350,000.00
หน่วยงาน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้