โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-56-005
ชื่อโครงการ
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
งบประมาณ
262,000.00
หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้