โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-56-004
ชื่อโครงการ
การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
พหล ศักดิ์คะทัศน์
งบประมาณ
233,310.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้