โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-006.3/56-003.3
ชื่อโครงการ
ลำไย : ชื่อและที่มา
หัวหน้าโครงการ
ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
งบประมาณ
90,200.00
หน่วยงาน
ศิลปศาสตร์
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้