โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-006.2/56-003.2
ชื่อโครงการ
อิทธิพลของต้นตอลำไยต่อการเจริญเติบโต การทนต่อโรค และคามแห้งแล้งของลำไยพันธุ์ดอ
หัวหน้าโครงการ
นพพร บุญปลอด
งบประมาณ
168,300.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้