โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-006.1/56-003.1
ชื่อโครงการ
การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
หัวหน้าโครงการ
ฉันทนา วิชรัตน์
งบประมาณ
912,300.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้