โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-55-006/56-003
ชื่อโครงการ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
หัวหน้าโครงการ
ธีรนุช เจริญกิจ
งบประมาณ
1,356,060.00
หน่วยงาน
ผลิตกรรมการเกษตร
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้