โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-56-002
ชื่อโครงการ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
หัวหน้าโครงการ
อัมรินทร์ คีรีแก้ว
งบประมาณ
200,000.00
หน่วยงาน
บริหารธุรกิจ
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้