โครงการวิจัยปี2556

รหัสโครงการ56
มจ.1-56-001
ชื่อโครงการ
การถอดรหัสภูมิปัญญาภัยพิบัติธรรมชาติในจังหวัดแพร่
หัวหน้าโครงการ
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
งบประมาณ
233,400.00
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้